Gringo webhosting

Obchodní podmínky

Pravidla poskytování služeb – Obchodní podmínky

Níže uvedené smluvní podmínky (dále jen „Pravidla“) upravují smluvní vztah mezi:

Gringo Partners s.r.o.
IČO: 292 40 662

(dále jen „Provozovatel“)

a

Zákazníkem

(Zákazníkem se stává každý, kdo vyplní objednávku webhostingu na stránkách www.gringo.cz a odešle ji ke zpracování. Odesláním objednávky vyslovuje každý zákazník souhlas s těmito Pravidly).
Mezi zákazníkem a provozovatelem vzniká platný právní vztah se všemi dopady, které jsou uvedeny v těchto Pravidlech, a se všemi dopady, které k podobným případům nepsaných smluv předpokládá platný právní řád.

Provozovatel a Zákazník mohou být také pro účely těchto Pravidel nazýváni „Smluvními stranami“, přičemž Smluvní strany se dohodly na následujícím znění pravidel:

1. Poskytované služby

1.1 Na základě potvrzené objednávky Zákazníka (případně smlouvy) zajistí Provozovatel provoz služeb v rozsahu specifikovaném v objednávce a daným nabídkou Provozovatele platnou ke dni potvrzení objednávky.

1.2 Pokud Provozovatel zajistí jménem Zákazníka registraci doménového jména u subjektu, který je oprávněn doménové jméno poskytnout, stává se majitelem doménového jména Zákazník a má tak k tomuto doménovému jménu veškerá práva s tím spojená. Provozovatel zde plní pouze funkci technického správce.

1.3 Zákazníkovi je na základě objednávky (případně smlouvy) vyhrazen na serverech Provozovatele datový prostor, jehož rozsah je dán objednanou službou.

1.4 Provozovatel zajistí technický dohled a servis datového prostoru Zákazníka.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 V případě, že Provozovatel zjistí ve svém systému závadu, která brání Zákazníkovi ve využívání objednaných služeb, započne co možná nejdříve s jejím odstraňováním.

2.2 Provozovatel je oprávněn přerušit dočasně (krátkodobě) poskytování služeb z důvodu údržby a správy systému.

2.3 Pokud je Provozovateli předem známa skutečnost nutného přerušení poskytování služeb, bude o důvodech i termínu informovat Zákazníka s dostatečným předstihem.

2.4 Je-li poskytování služeb přerušeno důsledkem neplánovaného výpadku provozu systému během jednoho dne (24 hodin) na více než 5 hodin, snižuje se za každý takový den odměna provozovatele o poměrnou část rozpočítanou podle počtu dnů v měsíci. Pokud je poskytování služeb přerušeno na dobu delší než 48 hodin, snižuje se odměna provozovatele za daný měsíc na 0,- Kč. Tyto úpravy se nevztahují na výpadky vzniklé za situací, které Provozovatel nemůže ovlivnit, zejména stavy popsanými v bodě 2.7.1.

2.5 Slevy podle bodu 2.4 nelze dále uplatňovat v případě, že:
2.5.1 k datu takové události nemá Zákazník vyrovnány v řádném termínu všechny závazky vůči Provozovateli.

2.5.2 nastal výpadek internetových uzlů či konektivity Zákazníka do Internetu, nebo nastala porucha síťových služeb třetích stran.

2.6 Provozovatel právně nezodpovídá za obsah datového prostoru Zákazníka ani za činnosti, které jsou jím pomocí poskytnutých služeb prováděny.

2.7 Provozovatel nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé Zákazníkovi nebo třetím osobám vlivem přerušení poskytování služeb a to především:
2.7.1 při zásahu výšší moci (válka, povoden, požár), vlivem skutečností zapříčiněných třetími dodavateli (dlouhodobý výpadek elektřiny, telekomunikačního spojení apod.)

2.7.2 v případě, že vznikne Zákazníkovi v souvislosti s uplatnováním těchto pravidel nebo smlouvy ztráta zisku, příjmů nebo dat.

2.7.3 v případě zneužití služeb třetími stranami nelegálním způsobem, čímž se rozumí i stav, kdy je přístup k serveru získán využitím slabých míst nebo chyb, které se mohou vyskytovat ve službách nebo zařízeních Provozovatele dodaných třetími stranami.

2.7.4 v případě, že Zákazníkovi vzniknou důsledkem používání služeb Provozovatele jakékoli závazky, ztráty, náklady nebo nároky třetích stran.

2.8 Žádá-li Zákazník prostřednictvím Provozovatele o registraci doménového jména, je povinen pro tyto účely poskytnout pravdivé a úplné informace. Za tyto informace plně zodpovídá včetně všech důsledků na základě chybných informací vzniklých.

2.9 Zákazník nesmí:
2.9.1 zasahovat do systému Provozovatele jiným než dohodnutým způsobem, zejména se nesmí pohybovat v jiných, než jemu vymezených adresářích ani vykonávat činnosti, které by měnily nastavení a funkčnost systému.

2.9.2 využívat služeb k přenosu informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky a dále platnými mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána, jakož i odkazů na data toho charakteru.

2.9.3 využívat služeb pro rozesílání nevyžádaných emailových zpráv (SPAM).

2.9.4 provádět činnosti, které by vedly k neúměrnému zatížení serveru či jakékoliv jiné části systému Provozovatele.

2.9.5 provádět činnosti, které by jakýmkoliv způsobem poškozovaly zájmy nebo dobré jméno Poskytovatele nebo třetích osob.

2.9.6 využívat služeb k provozu chat serverů.

2.9.7 využívat služeb k přenosu informací, které obsahují erotický nebo pornografický materiál, hudební nebo filmové soubory, nelegální software, archivy souborů určených pro download, propagující činnosti potlačující základní práva a svobodu skupin nebo jednotlivců, jakož i odkazů na data tohoto charakteru.

2.10 Provozovatel si vyhrazuje právo na okamžité pozastavení poskytování služeb v případě porušení těchto Pravidel ze strany Zákazníka.

2.11 Zákazník se dále zavazuje řídit následujícím:
2.11.1 všechny CGI skripty musí být předem schváleny Provozovatelem. Provozovatel má právo podniknout potřebné právní kroky v případě prokazatelného zneužití CGI skriptů v jeho neprospěch, včetně odstavení provozu takové prezentace.

2.11.2 bezplatná doména III. řádu nesmí být použita k provozu prezentací, které by mohly jakýmkoliv způsobem poškodit dobré jméno Provozovatele (např. erotické prezentace).

2.11.3 datový průtok prezentací není omezený. V případě prezentací, které nadměrně zatěžují servery (např. download servery, archivy mp3) je však třeba písemný souhlas Provozovatele a jejich datový průtok bude zákazníkem hrazen podle písemné dohody (pokud takový druh prezentace byl Provozovatelem předem povolen).

2.11.4 zákazník je povinen chránit přístupová hesla ke službám jemu poskytnutým. V případě ztráty, odcizení nebo podezření z možnosti zneužití těchto kódů je Zákazník povinen tuto skutečnost co možná nejdříve oznámit Provozovateli, přičemž odpovědnost za používání služeb pod těmito kódy nese zákazník až do okamžiku oznámení této skutečnosti Provozovateli.

2.11.5 on-line přístup (FTP, SSH) k prezentaci zákazníka slouží především a jen pro správu prezentace a nahrávání dat přímo souvisejících s prezentací. V žádném případě není dovoleno používat tyto protokoly např. k zálohování dat, která nesouvisejí s prezentací ani k žádné jiné činnosti, než výše popsané.

2.12 Při nedodržení bodů 2.9 a 2.11 odpovídá zákazník za všechny škody tímto způsobené a to včetně ušlého zisku.

3. Ceny za služby, jejich účtování a úhrady

3.1 Cyklus fakturování služeb poskytnutých Zákazníkovi může být měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční. V závislosti na zvolené délce fakturačního období může být Zákazníkovi poskytnuta sleva nebo účtována přirážka.

3.2 Zákazník je k platbě vyzván e-mailem, ve kterém je přiložena Výzva k platbě. Po uhrazení této výzvy je vystaven řádný danový doklad, který je zaslán elektronicky na adresu Zákazníka. Zákazník souhlasí s tímto způsobem výzvy k platbě.

3.3 Zákazník uhradí Výzvu k platbě převodem částky na ní uvedené na účet Provozovatele a to nejpozději do data splatnosti. Výzvy k platbě mají splatnost 14 dnů. Sedm dnů před dnem splatnosti je zákazníkovi zasláno upozornění na nezaplacené služby. V případě nezaplacení Výzvy k platbě ke dni splatnosti je zasláno druhé upozornění. Zákazník souhlasí s tímto způsobem upozornění.

3.4 Zákazník je povinen u platby uvést správný variabilní symbol, který je na Výzvě k platbě uvedený. Uvedením chybného variabilního symbolu může být platba považována za neuhrazenou.

3.5 Dnem uhrazení Výzvy k platbě se rozumí datum připsání platby na účet Provozovatele.

3.6 Zákazník nemá právo na vrácení poměrné části již zaplacených částek za služby, které nevyužil nebo nevyužije, pokud vypoví smlouvu před uplynutím fakturačního období a pokud k této výpovědi nedošlo z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany Provozovatele.

3.7 Pokud nejsou vystavené Výzvy k platbě uhrazeny Zákazníkem do data jejich splatnosti, je Provozovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb. Pokud bude Zákazník v prodlení s platbou více než 5 dnů, má Provozovatel právo umístit na stránky prezentace Zákazníka upozornění o nezaplacení. Po dalších 14 dnech jsou poskytované služby zrušeny a to včetně e-mailových adres. Tato situace je zároven považována za vážné porušení smluvních podmínek ze strany Zákazníka.

3.8 Za každý den prodlení může být účtována pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky. Zákazník také souhlasí s tím, že za znovuobnovení poskytování služeb opakovaně pozastavených z důvodu porušení smluvních podmínek může být účtováno penále až do výše 500,- Kč.

3.9 Pokud je Provozovatel v prodlení s poskytováním svých služeb, je Zákazník oprávněn žádat vrácení poměrné částky již uhrazených služeb připadajících na každý započatý den prodlení. Provozovatel však nenese odpovědnost za případné škody (včetně ušlého zisku) tímto prodlením Zákazníkovi vzniklé.

3.10 V případě nesprávně fakturované ceny ze strany Provozovatele je Zákazník oprávněn reklamovat tuto skutečnost do 30 dnů ode dne doručení příslušného danového dokladu, jinak toto právo zaniká.

3.11 Případné náklady spojené např. s registrací doménového jména či registrační poplatky hradí Zákazník.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Objednáním služeb ve smyslu těchto Pravidel potvrzuje Zákazník i Provozovatel svůj závazek řídit se těmito smluvními podmínkami stejně jako by byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy.

4.2 Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem začíná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, dnem podání elektronické objednávky nebo zaplacením prvního poplatku na základě vystaveného účetního dokladu.

4.3 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak. Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu doporučeným dopisem, výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

4.4 Provozovatel může vypovědět smlouvu okamžitě v případě vážného porušení těchto Pravidel ze strany Zákazníka.

4.5 Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace obecně považované za důvěrné třetím stranám a zachovají o těchto informacích mlčenlivost po celou dobu trvání smluvního vztahu.

4.6 Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje Zákazníka a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto datům, k jejich zničení, změně nebo neoprávněným přenosům.

4.7 Provozovatel není oprávněn zasahovat do obsahu prezentace Zákazníka, modifikovat jeho data nebo prohlížet obsah schránek elektronické pošty, není-li to přímo nařízeno zmocněnými orgány (Policie ČR apod.) nebo v případě nadměrného zatěžování zařízení Provozovatele. V těchto případech bude o této skutečnosti zákazník informován.

4.8 Veškeré ceny služeb se řídí aktuálním ceníkem, který je zveřejněn na www stránkách www.gringo.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto ceny měnit.

4.9 Pokud zákazník využije možnosti objednat tarif, který je zdarma, je povinen umístit na viditelné místo úvodní strany své prezentace malý reklamní banner gringo.cz. Podrobnosti nalezne Zákazník v Administračním rozhraní na stránkách https://www.gringo.cz.

4.10 Provozovatel má právo změnit znění těchto Pravidel. O této skutečnosti bude Zákazník informován prostřednictvím www stránek Provozovatele.

4.11 Tato pravidla nabývají platnosti dne 9. 1. 2022 a nahrazují jakákoliv dříve vydaná Pravidla vztahující se k poskytování webhostingových služeb Provozovatelem.